بابونه: مقایسه آماری آرای نهمین و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان کازرون نشان می‌دهد که مشارکت مردم در انتخابات مجلس دهم نسبت به انتخابات نهم در کل شهرستان به نسبت تعداد واجدین شرایط در هر دوره 27.37 درصد کاهش داشته است.

 

مبنای این مقایسه نتایج نهمین و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تفکیک بخش‌های مختلف شهرستان کازرون و نیز کل شهرستان بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در همه ی بخش میزان مشارکت در انتخابات مجلس دهم نسبت به مجلس نهم کاهش داشته است. بخش خشت با 55.81 درصد کاهش بیشترین میزان کاهش مشارکت داشته و تنها در بخش چنارشاهیجان افزایش مشارکت به میزان 10.07 درصد وجود داشته است که این میزان با درصد افزایش واجدین شرایط در کل شهرستان نزدیک است.

 

تعداد واجدین شرایط در کل شهرستان:

واجدین شرایط رأی دادن در کل شهرستان کازرون در انتخابات مجلس نهم 171000 نفر

واجدین شرایط رأی دادن در کل شهرستان کازرون در انتخابات مجلس دهم 186969 نفر

واجدین شرایط در انتخابات مجلس دهم 15969 نفر یعنی 9.34 درصد افزایش داشته است.

 

تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات در کل شهرستان:

تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات مجلس نهم در کل شهرستان کازرون 156170 نفر

تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات مجلس دهم در کل شهرستان کازرون 124359 نفر

تعداد شرکت‌کنندگان در مجلس دهم نسبت به مجلس نهم 31811 نفر یعنی 20.37 درصد کاهش داشته است.

 

میزان درصد مشارکت در انتخابات در کل شهرستان کازرون:

درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم در کل شهرستان کازرون 91.33 درصد

درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس دهم در کل شهرستان کازرون 66.51 درصد

درصد مشارکت مردم در کل شهرستان در انتخابات مجلس دهم نسبت به مجلس نهم 27.17 درصد کاهش داشته است.

 

 

به تفکیک بخش‌های شهرستان:

 

 بخش مرکزی شهرستان کازرون:

تعداد شرکت در انتخابات مجلس نهم 67377 نفر

تعداد شرکت‌کننده در انتخابات مجلس دهم 53546 نفر

تعداد شرکت‌کننده در انتخابات مجلس دهم نسبت به مجلس نهم 13831 نفر یعنی 20.53 درصد کاهش داشته است.

 

بخش کنار تخته و کمارج شهرستان کازرون:

تعداد شرکت در انتخابات مجلس نهم 8812 نفر

تعداد شرکت‌کننده در انتخابات مجلس دهم 5638 نفر

تعداد شرکت‌کننده در انتخابات مجلس دهم نسبت به مجلس نهم 3174 نفر یعنی 36.02 درصد کاهش داشته است.

 

بخش جره و بالاده شهرستان کازرون:

تعداد شرکت در انتخابات مجلس نهم 24853 نفر

تعداد شرکت‌کننده در انتخابات مجلس دهم 18051 نفر

تعداد شرکت‌کننده در انتخابات مجلس دهم نسبت به مجلس نهم 6802 نفر یعنی 27.37 درصد کاهش داشته است.

 

بخش چنارشاهیجان شهرستان کازرون:

تعداد شرکت در انتخابات مجلس نهم 26960 نفر

تعداد شرکت‌کننده در انتخابات مجلس دهم 29676 نفر

تعداد شرکت‌کننده در انتخابات مجلس دهم نسبت به مجلس نهم 2716 نفر یعنی 10.07 درصد افزایش داشته است؛ که این میزان با درصد افزایش واجدین شرایط در کل شهرستان نزدیک است.

 

بخش کوهمره نودان شهرستان کازرون:

تعداد شرکت در انتخابات مجلس نهم 11135 نفر

تعداد شرکت‌کننده در انتخابات مجلس دهم 9921 نفر

تعداد شرکت‌کننده در انتخابات مجلس دهم نسبت به مجلس نهم 1214 نفر یعنی 10.90 درصد کاهش داشته است.

 

بخش خشت شهرستان کازرون:

تعداد شرکت در انتخابات مجلس نهم 17033 نفر

تعداد شرکت‌کننده در انتخابات مجلس دهم 7527 نفر

تعداد شرکت‌کننده در انتخابات مجلس دهم نسبت به مجلس نهم 9506 نفر یعنی 55.81 درصد کاهش داشته است.

 

آرای ناخوانا یا باطله:

تعداد آرای باطله (ناخوانا) در انتخابات مجلس نهم 2190 نفر

تعداد آرای باطله (ناخوانا) در انتخابات مجلس دهم 4015 نفر

تعداد آرای باطله (ناخوانا) در انتخابات مجلس دهم نسبت به مجلس نهم 1825 نفر یعنی 83.33 درصد افزایش داشته است.

 

تنظیم: سایت بابونه
اسفند 1394

 

 

 

You have no rights to post comments