چاپ
دسته: فارس

 بابونه : به مناسبت رویداد تاریخی کوتادی 28 مرداد 1332 شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام استان فارس بیانیه ای صادر کرد، در این بیانیه آمده است : ملی شدن صنعت نفت و شکستن هیمنه استعمار پیر که به رهبری بزرگ رهبران  آن , که ایران و اسلام  را به عنوان ارزشهای بنیادین مردم ایران

در خطر می دیدند و  پشتیبانی مثال زدنی ملت خسته از تحقیر و استثمار انجام گرفت و در ارتقای سطح اعتماد به نفس ایران و ایرانی نقشی بی بدیل را داشت که البته این عظمت نفس را استکبار تاب نیاورد و 28 مرداد را چون لکه ننگی در تاریخ ماندگار نمود.

 

متن کامل بیانیه:

 بسمه تعالی

 

در تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین برخی رویدادها و وقایع , علی رغم شکستی ظاهری با تحت تاثیر قرار دادن ارزش های بنیادین مردم متمدن این کهن سرزمین با تاخیری شاید چند ده ساله زمینه ساز ایجاد پیروزیهای شکوهمندی شدند که از این میان تواریخی چون ملی شدن صنعت نفت و البته کودتای پس از آن بسیار حائز اهمیتند.

 

اینکه دیکتاتورهای داخلی دست در دست مستکبرین خارجی  در راه ملی شدن صنعت نفت ایران زمین چه سنگها بر راه ننهادند و حتی از ریختن پاکترین خونهای مردمی که آزدادی را از عمق جان فریاد میزدند هیچ ابایی نداشتند  نتوانست قطار پرصلابت ازادیخواهی این کهن مرز و بوم را از حرکت باز نگه دارد.

 

تحولات رخ داده در دهه های بعد نمایان ساخت راه ملتی که آزادیخواهی را به جای استبداد و قانون را به جای زور برگزیده و نشانده است ، بازگشت ندارد.

 

ملی شدن صنعت نفت و شکستن هیمنه استعمار پیر که به رهبری بزرگ رهبران  آن , که ایران و اسلام  را به عنوان ارزشهای بنیادین مردم ایران در خطر میدیدند و  پشتیبانی مثال زدنی ملت خسته از تحقیر و استثمار انجام گرفت و در ارتقای سطح اعتماد به نفس ایران و ایرانی نقشی بی بدیل را داشت که البته این عظمت نفس را استکبار تاب نیاورد و 28 مرداد را چون لکه ننگی در تاریخ ماندگار نمود.

 

همین عزت نفس بود که با تاخیری چند ده ساله  و با انقلابی مردمی , کشتی بی بادبان ایران زمین را با رهبری متفکرانه امام خمینی (ره) به ساحل آزادی و استقلال رهنمون شد , انقلابی که پایه های آن بر شالوده استوار استقلال , آزادی و جمهوری اسلامی بنا نهاده شد و طی چند ده سال عمر , علی رغم تمامی مشکلات داخلی , جنگ هشت ساله و تحریم هایی ظالمانه به راه خود ادامه داده و هیچ دسته و گروهی نخواهد توانست علی رغم تلاش این انقلاب مردمی را مصادره و از دست توانای مردم خارج کند.

 

مشروطه ، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی شاه کلیدهای ابیات مثنوی بلند آزادی خواهی ملت ایران است و به یاری خدای متعال در حال حاضر که دولتمردان ایران , پس از تهدید و تحقیری هشت ساله با عزت و شجاعت سعی در خروج ایران از انزوای جهانی دارند با همت و همراهی مردم ، دولت و البته مجلسی شایسته بتوان ایران و ایرانی را به جایگاهی رفیع ؛ درخور کشوری که خاک پاک آن با خون چه دلیرمردانی برای ماندگاری و استقلال در طول قرنها آبیاری و حراست شده است برساند و دولتمردان غربی نیز خاطرات استکبار , آزادی ستیزی و خونریزیهای تاریخ نه چندان غنی خود را با احترام به خواست مردم جهان از خاطرات پاک کرده و به زعم امام راحل آدم شوند و این آدم شدن را در عمل به جهانیان ثابت نمایند.

 

داستان مشروطه ، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ایران میتواند درس عبرتی برای تمامی خودکامگان در سراسر گیتی باشد و صدای رسای ازادیخواهی ملتها را به گوش تمامی مستکبرین برساند.

 

روایت آزادیخواهی در ایران ناتمام نماند و شاید به نحوی دیگر همچنان راه خود را به سمت کمال و ترقی می جوید.

 

 شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام استان فارس