فهرست مطلب

 

ما مانده ایم و خاطراتش

 

 

 


 بابونه : 

اگردرخواب می دیدم غم روزجدایی را
به دل هرگزنمی دادم خیال آشنایی را

جدایی تانیفتددوست قدردوست کی داند
شکسته استخوان داندبهای مومیایی را

ابراهیم هم رفت ،دامن از این جهان بر کشیدوسبک بال و سبکبار ، آرام و آسوده سفر کرد. اکنون ما مانده ایم و درخت غمی که او درکناردرخت تنومنددوستیش دردلمان برای همیشه کاشت .
ما مانده ایم و خاطراتش ، مامانده ایم و نقش لبخند همیشگیش در دلمان ، ما مانده ایم واشتیاق دیداری که به قیامت افتاد .
و چه سخت ودردناک است بمانی و رفتن دوستان و عزیزانت را ببینی . آری او که همواره وارسته و گسسته از تعلقات و رنگ و ریا بود رفت و اکنون درجوارقرب الهی به آرامش ابدی رسید.

دارم هوای صحبت یاران رفته را یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم 


خوشا به سعادت ابن عزیزکه با عزت و سر افرازی زیست و با عزت و سرافرازی وداعمان گفت .
ابراهیم عزیزتو درکاشتن بذر عشق و مهربانی دردل دوستان و همکاران و شاگردان دیروز و امروزت ماهرانه تلاش کردی و مایه افسوس و غبطه مان شدی آنگونه که در آستانه سفرت تاب و توان خود را از دست دادیم .
اما ما نیز تسلیم مشیت حضرت حق هستیم و از او برای تو رحمت و مغفرت و برای خانواده و دوستانت صبر و اجر مسئلت داریم .

 

ک. حسینی

 اردیبهشت 1394

 

You have no rights to post comments