بابونه : مظلوم زاده درقلب مردم جای دارد .بدون شک انسان هایی که واقع نگر هستند وهدفی جز رضای خدای رحمان ندارند وبه دور از هرگونه تعریف وتمجید شخص یا اشخاصی به ثبت واقعیت ها وحقایق می پردازند وبا پژوهش وتحقیق ودقت نظر خاص به جامعه خود

روشنگری را اهداء می کنند وبه دور از هیچ چشم داشتی دل در گرو عشق مردم وخدمت به همنوعان خود دارند همیشه درقلب ودل مردم جای دارند وجاودانه می مانند زنده یاد محمد مهدی مظلوم زاده سال های سال با جمع آوری آثار گرانبها در پاسداشت فرهنگ مردم وفولکلور این مرزوبوم قلم فرسایی کرد وآثار گرانبهایی را ازخود به جای گذاشت او با زحمت ومشقت فراوان وبا ثبت وضبط آثار گرانبهایش نقش بسزایی در فرهنگ وهنر این مردم خصوص مردم فهیم کازرون ایفا کرد مظلوم زاده ثابت کرد که معلولیت محدودیت ندارد وبا مطالعه وتحقیق مستمر بااعتماد به نفس وتواضعش خودرا ماندگار وجاودنه کرد او از تملق وچاپلوسی بی زار بود وهمین ویژگی منحصر به فردش اورا محبوب ودوست داشتنی تر نمود امید است مردم ومسئولین با بازنگری در دست نوشته های ارزشی این عزیز به نام درتاریخ فرهنگ ومردم این مرز وبوم وباگرامی داشت ومعرفی امثال مظلوم زاده عزیز بتوانند قدردان گوشه ای از زحمات این مرد بزرگ وبی ادعا داشته باشند وآثارچاپ نشده این هنرمند به زیور چاپ آراسته گردد وبا امید به قدر شناسی از هنرمندان عزیز وبزرگواری که درقیدحیات هستند وهمچنان گمنام .

 قدر مجموعه گل مرغ سحر داند وبس.

که نه هرکو ورقی خواند معانی دانست .

یاد وخاطر هنرمند مردم دوست شهر ودیارمان زنده یاد محمد مهدی مظلوم زاده گرامی وروانش شاد.

 

 

 

 

عنایت ابوالحسنی فروردین94

 

 

 

You have no rights to post comments